top of page

Welcome to

PRAID SALT WELLNESS

RO:

Încercați bazinul cu apă sărată!

 

Valoarea inedtă al centrului reprezintă apa terapeutică sărată, carbogazoasă, termală cu o concentrație mare de minerale, care are sursa la 1000 m adâncime și vă așteaptă pentru păstrarea și îmbunătățirea sănătății. Apa terapeutică se recomandă pentru cura următoarelor afecțiuni: reumatismale cronice degenerative, reumatismale abartriculare, afecțiuni posttraumatice ale aparatului locomotor, afecțiuni neurologice cronice periferice, afecțiuni ginecologice cronice respectiv afecțiuni respiratorii.

 

Program de deschidere

Nyitvatartási program

 

12:00–21:00 (luni-vineri/hétfő-péntek)

10:00–21:00 (sâmbătă, duminică, vancanță, sărbători/szombat, vasárnap, ünnepnapok)

 

Bilet intrare Wellness 2 ore +1 oră gratis / Well­ness be­lé­pő 2+1 óra

Adult/ Felnőtt                                    25 Lei / 30 Lei

Copii/Gyerek                                    15 Lei / 20 Lei

Pensionar/Nyugdíjas                        10 Lei / 15 Lei

 

Pentru brățarele de intrare se percepe o garanție în valoare de 30 lei/buc, care se returnează cu predarea brățarelor la recepție.

 

Suprataxa se percepe pentru depășirea duratei biletului și se calculează pentru fiecare 30 minute începute.

 

Reduceri pentru copii cu vârsta între 0-3 ani: gratis. Biletele de copii sunt valabile până la o înălțime de 140 cm.

 

Biletele pentru pensionari sunt valabile doar cu o adeverință/cupon pensie.

[*] Abonamentele de 1 zi sunt valabile doar pentru wellness, pentru mai multe intrări, fără limită de ședere în cursul zilei pentru care sunt valabile.

[**] Abonamentele de 5 zile sunt valabile doar pentru wellness, în cursul săptămânii, pentru mai multe intrări în perioada valabilității. Nu sunt valabile în sfârșitele de săptămână.

[***] Prin localnici se înțeleg locuitorii Comunei Praid și Corund, respectiv orașului Sovata. Abonamentele sunt personalizate și se vor emite pe baza cărții de identitate.

HU:

Próbálja ki ön is a sós vízű medencét!

 

A Well­ness Köz­pon­tot 2015. jú­li­us 3-án nyi­tot­tuk meg.A só­bá­nyá­já­ról és ke­ze­lé­se­i­ről hí­res Pa­raj­don ta­lál­ha­tó, mind­össze né­hány km tá­vol­ság­ra a vi­lág­hí­rű Med­ve-tó ha­zá­já­tól, Szo­vá­tá­tól. A pa­raj­di Well­ness Köz­pont a Só­szo­ros mel­lett he­lyez­ke­dik el 1900 nm fe­lü­le­ten, amely­hez to­váb­bi 7500nm zárt ud­var tar­to­zik.Úgy ter­vez­ték, hogy a mo­dern komp­le­xum az egész­sé­ges élet­mó­dot tart­sa szem előtt. Az egész­sé­ges élet­stí­lust kö­ve­tő ügy­fe­lei szá­má­ra pi­he­nést és ki­kap­cso­ló­dást, szé­les­kö­rű well­ness szol­gál­tat­ásó­kat biz­to­sít, ame­lyek a ké­sőb­bi­ek­ben gyó­gyá­sza­ti ke­ze­lé­sek­kel is ki­egé­szül­nek.Az épü­let­ben két 10x20 m-es me­den­ce van, ame­lyek­ből az egyik édes­vi­zű, a má­sik sós ter­mál gyógy­vi­zes, emel­lett egy 8x3m-es gye­rek­me­den­ce, 2 ja­kuz­zi, sza­u­nák, ró­mai- és tö­rök­für­dők, fit­nesz te­rem, és öl­tö­zők áll­nak a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re.A pa­raj­di Well­ness Köz­pont kel­le­mes ki­kap­cso­ló­dást nyújt, ener­gia­fel­töl­tést és ké­nyez­te­tést a test­nek és lé­lek­nek egy­aránt, az év bár­mely sza­ká­ban.

 

 

Fe­dett me­den­cék, tá­gas zárt tér­ben egész év­ben nyit­va áll­nak az egész­sé­ges élet­mó­dot előny­ben ré­sze­sí­tő va­la­mint a gyó­gyul­ni vá­gyók előtt.

Leg­na­gyobb kin­cse a für­dő­nek, a ma­gas só- és ás­vá­nyi anyag tar­ta­lom­mal ren­del­ke­ző ter­mál víz, amely 1000 mé­ter mély­ről szár­ma­zik, és amely egy 10x20 mé­te­res me­den­cé­ben vár­ja a gyó­gyul­ni vá­gyó­kat. A víz jó­té­kony ha­tá­sa­it meg­ta­pasz­tal­hat­ják a moz­gás­szer­vi, izü­le­ti pa­na­szo­sak, de ja­va­solt bőr­be­teg­sé­gek, nő­gyó­gyá­sza­ti prob­lé­mák és lég­úti meg­be­te­ge­dé­sek ke­ze­lé­sé­re is.

A mai igé­nyek­nek meg­fe­le­lő­en a gyógy­me­den­ce mel­lett, kö­zel 1000 nm-es tá­gas he­lyi­ség­ben meg­ta­lál­ha­tó to­váb­bi szol­gál­ta­tá­sok:

 

 • 10x20m édesvizű úszómedence

 • 3x8m, 60cm mély meleg édesvízű gyerekmedence

 • 2 jakuzzi

 • 2 gőzfürdő

 • Egy infraszuna

 • Egy finn szauna

 • Hideg csobbanó

 • Játszósarok

 • Nyári terasz, gyorsbüfével

 • Fitnesz terem

 • Masszázs

 

Gye­re­kek ré­szé­re úszás­ok­ta­tás biz­to­sí­tott, elő­ze­tes be­irat­ko­zás alap­ján.

Kü­lőn­le­ges él­ményt nyújt a ki­lá­tás a me­den­ce­tér­ből, amely szin­te kör­pa­no­rá­má­ba a Só­vi­dé­ket tár­ja elénk. Köz­vet­len szom­széd­sá­gunk­ban a Só­szo­ros lá­to­gat­ha­tó.

 

http://www.wellnesspraid.ro

bottom of page